مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
BASIC - 2GB Storage Space
10GB Monthly Bandwidth
10 Free Sub-Domains
100 E-mail Accounts
5 MySQL Databases
cPanel with Softaculous

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
BASIC II - 5GB Storage Space
60GB Monthly Bandwidth
10 Free Sub-Domains
500 E-mail Accounts
5 MySQL Databases
cPanel with Softaculous

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Professional 4G - Unlimited GB Disk Space
UnlimitedMonthly Bandwidth
Unlimited Sub-Domains
Unlimited E-mail Accounts
Unlimited MySQL Databases
cPanel with Softaculous

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
R-100 - 100 GB space,
1TB Bandwidth,
Unlimited Emails,
Unlimited Databases,
Unlimited Hosting Accounts

STANDARD - 10GB Storage Space
100 GB Monthly Bandwidth
Unlimited Free Sub-Domains
Unlimited E-mail Accounts
10 MySQL Databases
cPanel with Softaculous

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
UNLIMITED - Unlimited Disk Space
Unlimited Monthly Bandwidth
1 Free Domain Registration *
Unlimited Add-on Domains
Unlimited Sub Domains
Unlimited MySQL Databases
Unlimited Email Accounts
cPanel with Softaculous

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.89.204.127) وارد شده است.